106

ויקי > 106

ליל סיון.

איני יודע

אם התנשמת החישה קריאותיה

או שמוחי האט את מהלכו